ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองบัว ม.1 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ,บ.โนนสะอาด ม.3 ,บ.หนองแสง ม.1,2,7,8 ,บ.หนองอีดุม ม.6 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์และบ.สี่แยกสมเด็จ ม.4 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ปรับปรุงระบบจำหน่าย รื้อถอนเสาขนาด 8 เมตร จำนวน 6 ต้นและปักเสาขนาด 12.20 เมตร จำนวน 6 ต้น
27/07/2562 08:00
27/07/2562 16:00
กฟจ.กาฬสินธุ์
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด