ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดอนแก้ว ( ซอยข้างสุสานบ้านดอนแก้ว และหน้าสุสานบ้านดอนแก้ว)
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้า
16/12/2562 09:00
16/12/2562 17:00
กฟอ.แม่ริม
053-299166
สมศักดิ์ นันติแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด