ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านน้ำตกแม่สา (ตั้งแต่ ซอยข้างวัดจนสุดระบบจำหน่าย)
ดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
24/12/2562 09:00
24/12/2562 17:00
กฟอ.แม่ริม
053299166
ศุภโชค บุญเพ็ง