ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง
15/01/2562 09:00
15/01/2562 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด