ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
SEK01S-19 ถึง DDE บ.โนนชมภู
ปักเสาขนาด 22 เมตร จำนวน 24 ต้น
จาก SEK01S-19 ถึง DDE บ.โนนชมภู
17/12/2562 08:00
17/12/2562 16:00
กฟอ.เซกา
081-8796639
ประสิทธิ์ วะสาร
ลำดับดาวน์โหลด