ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโสกเดื่อ ม.10 ต.น้ำชุน
ติดตั้งหม้อแปลงปรับปรุงระบบจำหน่าย
13/12/2562 09:00
13/12/2562 12:00
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด