ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าสถานีจ่ายไฟ อ.กระนวน ถึง ห้วยสายบาตร
ดับไฟเพื่อซ่อมแซม CT,VT แบ่งแดน Feeder6 รหัส KRA06S-31
25/06/2562 09:00
25/06/2562 17:00
กฟอ.กระนวน
0872142529
เอกรักษ์ ภัทรมานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขออนุมติดับไฟ