ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนรถไฟ 1,2,3 หน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่
กฟอ.บัวใหญ่ ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ ถนนรถไฟ 1
โดยมีแผนดับไฟ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น. จากแยก บีวาย - แยกไฟแดงหอนาฬิกา
เวลา 13.00 - 16.00 น. จากไฟแดงแยกหอนาฬิกา - แยกไฟแดงโรงพยาบาล
14/12/2562 09:00
14/12/2562 16:00
กฟอ.บัวใหญ่
044461683
เทพยุทธ พันธ์พรหม