ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านแม่แรม, อเวย์สวนสวรรค์รีสอร์ท, บจก.ฮิดเด็น แวลเลย์, ฮิลล์ชันจำกัด(ข้างวัดแม่แรม),หจก.บ้านคันนา,โมโนชีรอส
มูลนิธิหยดธรรมบ้านแม่แรม ขอความอนุเคราะห์ดับไฟเพื่อยกตู้คอนเทนเนอร์ข้ามระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
17/12/2562 10:00
17/12/2562 11:00
กฟอ.แม่ริม
053-299166
สมศักดิ์ นันติแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด