ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.ธัญบุรี
เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำ บริเวณซอยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำผักกูด คลอง 8 บริเวณที่ได้รับผลกระทบไฟดับ ซอยโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลลำผักกูด และซอยพับเรือ
17/12/2562 09:00
17/12/2562 09:00
กฟอ.ธัญบุรี
025331159
ณรงค์ศักดิ์ เรืองประยูร
ลำดับดาวน์โหลด