ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
SEK02R-02 ถึง DDE1 บ.โนนสวรรค์
ปักเสาขนาด 12.20 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา จำนวน 20 ต้น
จาก SEK02R-02 ถึง DDE1 บ.โนนสวรรค์
14/12/2562 08:00
14/12/2562 16:00
กฟอ.เซกา
081-8796639
ประสิทธิ์ วะสาร
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟปฏิบัติงาน