ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
เปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูง 300 ลูก
26/12/2562 09:00
26/12/2562 17:00
กฟอ.บ้านไผ่
0857440381
พงศธร วงษ์ภักดี