ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.บาก ม.2,ม.14 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ดำเนินการสับเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูง
05/04/2562 09:00
05/04/2562 12:00
กฟจ.กาฬสินธุ์
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด