ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ ถึง แยกศรีชุม
ดับไฟปฏิบัติงานเชื่อมโยงสายแรงสูง สถานีไฟฟ้า ลำปาง1 และลำปาง 3
16/12/2562 08:00
16/12/2562 17:00
กฟจ.ลำปาง
054-251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์