ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณพื้นที่บ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 1 , 2 ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตก โดยการติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม และตัดจ่ายหม้อแปลงเครื่องเดิม ให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่
14/12/2562 08:30
14/12/2562 16:30
กฟอ.จอมทอง
0866566460
เอกรัตน์ ยศถามี