ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแนวคลองแพ้วใต้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) จะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณแนวคลองแพ้วใต้ โดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟดับบริเวณดังนี้
1. ถนนบ้านคลองสะแกเทศ-ซอย9,สนามฟุตบอลห้องเย็นท่าข้าม ม.4 ต.ยกกระบัตร
2. ประตูระบายน้ำทำนบแพ้ว,ถนนหลังโรงเรียนทำนบแพ้ว ม.4 ต.ยกกระบัตร
06/12/2562 10:01
14/12/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
114dec2019