ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านซาง - ป่าคา หมู่ 4 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม
ขอดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
20/12/2562 09:00
20/12/2562 17:00
กฟอ.แม่ริม
053299166
ศุภโชค บุญเพ็ง