ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE บ.ใหม่ภูเจริญ ถึง SEK01S-20
ปักเสาขนาด 22 เมตร จำนวน 24 ต้น
จาก DDE บ.ใหม่ภูเจริญ ถึง SEK01S-20
18/12/2562 08:00
18/12/2562 16:00
กฟอ.เซกา
081-8796639
ประสิทธิ์ วะสาร
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟปฏิบัติงาน