ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนสกาวเดือน บ.สี่แยก ม.5 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง
23/03/2562 09:00
23/03/2562 13:00
กฟอ.สมเด็จ
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด