ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนราษฎร์ยินดี ซอย 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รื้อถอนสาย 50A และ พาดสาย 50SAC ระยะทางยาว 70 ม.
20/12/2562 09:00
20/12/2562 13:00
กฟอ.หาดใหญ่
074 – 806119 , 074 - 806128
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ