ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองทองลิ่ม,บ้านโคกพลวง,บ้านโนนศรีสุข ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และบ้านเสลา ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
เพื่อติดตั้ง Drop Out Fuse จำนวน 4 จุด
02/05/2562 09:00
02/05/2562 16:00
กฟอ.นางรอง
0972396018
ณัฐพงษ์ สมร่าง
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ