ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยผาไทผาเมือง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อเชื่อมโยงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณซอยผาไทผาเมือง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ให้มีประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.
**ส่งผลให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าฯจะดำเนินจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
21/12/2562 09:00
21/12/2562 17:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740, 02-5161094-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด