ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
(ท่าข้าวสุรชัย-ตลาดบางหลวง) ม.5 ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี,ม.14,13,12,11,6,2 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
ทำการปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้า
14/12/2562 08:00
14/12/2562 17:00
กฟต.บางหลวง
034-300622
วิวัฒน์ วงศ์ศรี
ลำดับดาวน์โหลด