ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
(ซ.กำนันรัตน์) ม.10 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม
ทำการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูง
14/12/2562 09:00
14/12/2562 17:00
กฟต.บางหลวง
034-300622
วิวัฒน์ วงศ์ศรี
ลำดับดาวน์โหลด