ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.(จซ.)B004/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการคพจ.1 จำนวน 3 รายการ ใช้งาน กฟฟ.ชลบุรี ศรีราชา ฉะเชิงเทรา พนัสนิคม บางปะกง
ระยะเวลาขายแบบ : 25 เมษายน 2560 ถึง 8 พฤษภาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 19 พฤษภาคม 2560
เวลา : 9:30 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 9516580    บาท
ราคากลาง : 9516580    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 475829    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาราคาต่อรายการถึงจุดส่งมอบ
-พิจารณาตามเงื่อนไขจัดซื้อ เลขที่ ซป.ก.2กบญ.(จซ.)B004/2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600411152538644_ประกาศราคากลางประกวดราคา คอนกรีต B004-60.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600411152538644_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา คอนกรีต B004-60.pdf   
หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข ในเอกสารการประกวดราคาให้ละเอียดชัดเจน ก่อนตัดสินใจเสนอราคา (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซด์ www.pea.co.th และ www.gprocurement.go.th)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศศินุช 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 11 เมษายน 2560