ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   กฟภ.กจต.ป(สว)-001-2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63017314923
รายละเอียด : จัดซื้อดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ 1 ขา 22 เควี 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย จำนวน 2,583 ชุด และ 33 เควี จำนวน 363 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ : 25 มีนาคม 2563 ถึง 3 เมษายน 2563
วันที่เสนอราคา : 7 เมษายน 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 17,172,087.60    บาท
ราคากลาง : 16,903,208.37    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 706,154.00    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    0-2590-5324           Fax :    0-2591-5401           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630325090302943_ราคากลาง_กฟภ.กจต.ป(สว)-001-2563.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630325090302881_ประกาศเชิญชวน กฟภ.กจต.ป(สว)-001-2563.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ขวัญภิชา ม่านกลาง    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 25 มีนาคม 2563