ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ. 03D/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรองปี2558 กลุ่ม CONNECTOR ซป.ก.2 กบญ. 03D/2558
ระยะเวลาขายแบบ : 10 เมษายน 2558 ถึง 24 เมษายน 2558
วันที่เสนอราคา : 8 พฤษภาคม 2558
เวลา : 13:00 น. - 14:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 7,778,636    บาท
ราคากลาง : 7,778,636    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 388,931    บาท
จำนวน : 19    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 01042558_คอนเนคเตอร์ 12-2.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขประกวดราคา เพิ่มเติม


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 1 เมษายน 2558