ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ก.2 กบษ. 1126/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อชุด Barehand Conduction Clothing จำนวน 5 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ : 2 พฤษภาคม 2560 ถึง 19 พฤษภาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 22 พฤษภาคม 2560
เวลา : 9:00 น. - 11:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1658500    บาท
ราคากลาง : 1658500    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10626           Fax :    -           E-mail :    www.pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : จัดซื้อชุด Barehand Conduction Clothing จำนวน 5 ชุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600502114606599_ปปช.07 - 02.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพงศ์ สุขประเสริฐ    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 2 พฤษภาคม 2560