ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.2 กกค.(ยธ)1149/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63027515863
รายละเอียด : งานปรับปรุงห้องประชุม อาคาร4 ชั้น4 ที่ กฟก.2
ระยะเวลาขายแบบ : 6 มีนาคม 2563 ถึง 19 มีนาคม 2563
วันที่เสนอราคา : 20 มีนาคม 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,837,133.54    บาท
ราคากลาง : 2969250    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038455086 ต่อ 10170           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630305105555184_ตารางแสดงราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630305105555153_ประกาศประกวดราคา.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศุภวิชญ์ กงมะณี    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 5 มีนาคม 2563