ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-M(E)-043/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป สำหรับงานก่อสร้างฐานรากสายส่งระบบ 115 เควี.ช่วง บริษัท กาฬสินธุ์ ไบโอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด-ทางหลวงหมายเลข 2291 (กม.1+956) จ.กาฬสินธุ์
ระยะเวลาขายแบบ : 21 ธันวาคม 2560 ถึง 29 ธันวาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 3 มกราคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 4,024,747.65    บาท
ราคากลาง : 3,819,477.08    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 15    รายการ
โทรศัพท์ :    0-2590-9066           Fax :    0-2590-9068           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : รายการที่ 1-2,6-7 พัสดุที่ต้องการซื้อเป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มาตรฐาน ประเภท ชนิดหรือขนาดเดียวกันตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจัดซื้อเฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่ทำในประเทศไทยเท่านั้น
รายการที่ 1-15 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาซื้อจากผู้เสนอราคารายเดียว
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25601221113028102_ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25601221113028087_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พงศ์ภพ พรหมสาส์น    E-mail : pongpop.bro@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 21 ธันวาคม 2560