ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2 กบญ. 03M/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 กลุ่ม เทปพันสายไฟ form 98-3 จำนวน 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 10 มีนาคม 2558 ถึง 19 มีนาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 24 มีนาคม 2558
เวลา : 13:00 น. - 14:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1917680    บาท
ราคากลาง : 1917680    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 06032558_ประกาศราคากลาง สอบราคาพัสดุรอง ซส.03M-58.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามเงื่อนไขสอบราคา


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 6 มีนาคม 2558