ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ปจ-ก.2 กกค.(จค.)001/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บมิเตอร์,คลังโปร่งเก็บพัสดุ,รั้ว-ประตู,ถนน-ลาน คสล.,ทางเท้าและรางระบายน้ำ ที่ สถานีไฟฟ้าเขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี
ระยะเวลาขายแบบ : 15 กันยายน 2559 ถึง 23 กันยายน 2559
วันที่เสนอราคา : 5 ตุลาคม 2559
เวลา : 10:00 น. - 11:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 7844000    บาท
ราคากลาง : 7844000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 392200    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038455086 ต่อ 10161           Fax :    038455300           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590907102231783_แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง ป.ป.ช..pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590907102231720_งานคลังพัสดุ สฟฟ.เขาไม้แก้ว.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สรอรรถ สหชัยรุ่งเรือง    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 7 กันยายน 2559