ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   น.1ลป.(บห.)(ซปก.)(e-bid)03-2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62107088169
รายละเอียด : ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้างานเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์
ระยะเวลาขายแบบ : 9 ตุลาคม 2562 ถึง 17 ตุลาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 18 ตุลาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 554,688.00    บาท
ราคากลาง : 554,688.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    054-251251-2           Fax :    054-251055           E-mail :    issaraporn.ton@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621009190143976_4 แบบเปิดเผยราคากลาง-ลำปาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621009190143961_ประกาศเชิญชวน อุปกรณ์.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : อิสราภรณ์ ต้นประทุม    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 9 ตุลาคม 2562