ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2 กบญ.(คพจ.) 08M/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุ กลุ่มคอนเนคเตอร์ (form no.12-2) จำนวน 12รายการ ตามแผนงานโครงการ คพจ.1 ปี 2560
ระยะเวลาขายแบบ : 15 พฤษภาคม 2560 ถึง 23 พฤษภาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 25 พฤษภาคม 2560
เวลา : 13:00 น. - 14:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 322819    บาท
ราคากลาง : 322819    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 12    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280,467685           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาราคาต่อรายการ
พิจารณาตามเงื่อนไขจัดซื้อ แบบสอบราคาเลขที่ ซส.ก.2 กบญ.(คพจ.) 08M/2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600509185956778_ประกาศราคากลาง คอนเนคเตอร์.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600509185956778_ประกาศ 08M-2560.pdf   
หมายเหตุ : ผู้เสนอราคาควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาให้ชัดเจนก่อนเสนอราคา ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.pea.co.th และ www.gprocurement.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พลอยนภัส 086-8295181ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 9 พฤษภาคม 2560