ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.2 กบษ.(รล)1116/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อเครื่อง Circuit Breaker Analyzer ตามแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 2 (เพิ่มเติม)
ระยะเวลาขายแบบ : 11 เมษายน 2561 ถึง 24 เมษายน 2561
วันที่เสนอราคา : 25 เมษายน 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,407,500    บาท
ราคากลาง : 2,407,500    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2,407,500    รายการ
โทรศัพท์ :    0908969456           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เกณฑ์ราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610403101129418_ปปช.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610403102453673_cb analyzer00.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ภัสชา หิรัญกร    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 3 เมษายน 2561