ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ซ.ก.2 กบล.(มม.)07/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63037001971
รายละเอียด : ซื้อ Transformer winding resistance tester จำนวน 1 เครื่อง
ระยะเวลาขายแบบ : 23 มีนาคม 2563 ถึง 26 มีนาคม 2563
วันที่เสนอราคา : 27 มีนาคม 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 856,000    บาท
ราคากลาง : 856,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    038-455292           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630321131402925_ตารางแสดงราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630321131402894_ประกาศประกวดราคาซื้อ Transformer winding resistance tester.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วรพงษ์ ศิรินามมนตรี    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 21 มีนาคม 2563