ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)01D/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2561 กลุ่มอุปกรณ์ติดตั้งโครงสร้างหัวเสา จำนวน 16 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 2 มีนาคม 2561 ถึง 20 มีนาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 21 มีนาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 25033024.50    บาท
ราคากลาง : 21580819.30    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 200    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 788389    บาท
จำนวน : 16    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาราคาต่อรายการ หลักเกณฑ์ราคา
-เงื่อนไขเป็นไปตามแบบประกวดราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610302092746586_ประกาศราคา กลาง 01D-61.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610302092746571_ประกาศ01D001.pdf   
หมายเหตุ : โปรดศึกษาเงื่อนไขตามแบบประกวดราคา จากระบบ e-GP .ให้ละเอียดก่อนเสนอราคา
- หลักประกันการเสนอราคา รายการที่ 1 วงเงิน 513,690 บาท รายการที่4 วงเงิน 274,699 บาท


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 2 มีนาคม 2561