ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.(จซ.)008/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุสำรองsafety stock รายการหม้อแปลงขนาดใหญ่ 4 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 10 พฤศจิกายน 2559 ถึง 17 พฤศจิกายน 2559
วันที่เสนอราคา : 18 พฤศจิกายน 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1324981    บาท
ราคากลาง : 1324981    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาราคาต่อรายการ
- คุณสมบัติผู้เสนอราคา และผลิตภัณฑ์ ตามเงื่อนไขการสอบราคา เลขที่ ซส.ก.2กบญ.(จซ.)008/2559
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25591110120944593_ประกาศราคากลางสอบราคาหม้อแปลง 008-59.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25591113100756602_ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 หม้อแปลง ซส.008.pdf   
หมายเหตุ : โปรดศึกษาเงื่อนไขการเสนอราคา ก่อนเสนอราคา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศศินุช 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 10 พฤศจิกายน 2559