ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.1 กบษ.(ตบ.)-(B)-I-002/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62037485863
รายละเอียด : เครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้า(Patrol) 4 รายการ จำนวน 10 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ : 8 พฤศจิกายน 2562 ถึง 8 พฤศจิกายน 2562
วันที่เสนอราคา : 19 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 9:00 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 11777000    บาท
ราคากลาง : 1177000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 10    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621108084907165_ราคากลาง.jpg   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : จิราวัฒน์ บุษราคำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 8 พฤศจิกายน 2562