ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-M(A)-015/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63037392463
รายละเอียด : ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Control Protection Board Power Supply สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้านครนายก 2 จ.นครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 26 มีนาคม 2563 ถึง 3 เมษายน 2563
วันที่เสนอราคา : 7 เมษายน 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 561,764.98    บาท
ราคากลาง : 480,269.50    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    02-590-9066           Fax :    02-590-9068           E-mail :    csd@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630326133426792_ตารางราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630326133426761_ประกาศ015-63.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ณญาดา รุธิรโก    E-mail : nayada.rut@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 26 มีนาคม 2563