ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2 กบญ.(จซ.) 029D/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ประกวดราคาซื้อเคเบิลใต้ดินทองแดงซีวี 0.6-1 เควี 1x95 ต.มม. จำนวน 7,500 เมตร
ระยะเวลาขายแบบ : 22 พฤษภาคม 2561 ถึง 30 พฤษภาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 31 พฤษภาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 3049500    บาท
ราคากลาง : 3049500    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและจะพิจารณาจากราคาต่อรายการ
-เสนอราคารวมค่าขนส่งถึงคลังพัสดุพัทยา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610522131758690_ตารางราคากลางสายพัทยา029D.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610522131758644_029D-2561.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 22 พฤษภาคม 2561