ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ฉ.3 ลหท.EBD-018

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63057209707
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างห้องสุขา สำหรับลูกค้าและผู้พิการ ภายนอกอาคารสำนักงาน ของ กฟย.โนนดินแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 20 พฤษภาคม 2563 ถึง 25 พฤษภาคม 2563
วันที่เสนอราคา : 26 พฤษภาคม 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 855251    บาท
ราคากลาง : 855251    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 321    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    044649171           Fax :    044649255           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630520131303391_ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง ตามแบบที่ ปปช. กำหนด.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630520131303360_ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สงคราม รักศิลป์    E-mail : songkram.rak@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 20 พฤษภาคม 2563