ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.(จซ.)B012/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ลูกถ้วยไฟฟ้า 4 รายการงบเร่งด่วน ก่อสร้างระบบจำหน่ายรองรับสถานีไฟฟ้า
ระยะเวลาขายแบบ : 9 สิงหาคม 2560 ถึง 21 สิงหาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 31 สิงหาคม 2560
เวลา : 9:30 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2268489.67    บาท
ราคากลาง : 2268489.67    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 113425    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาราคาต่อรายการ
-พิจารณาเงื่อนไขจัดซื้อตามแบบประวกดราคา ซป.ก.2กบญ.(จซ.)B012/2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600731083345648_ประกาศราคากลาง ประกวดราคา ลูกถ้วย B012-60.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600731083345648_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคา B012-60.pdf   
หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข ในเอกสารการประกวดราคาให้ละเอียดชัดเจน ก่อนตัดสินใจเสนอราคา (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซด์ www.pea.co.th และ www.gprocurement.go.th)
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศศินุช 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 31 กรกฎาคม 2560