ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA(SM)-SA-021/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62107362691
รายละเอียด : SF๖ Gas Density Monitoring with auxiliary contact เพื่อใช้เปลี่ยนทดแทนของเดิมสำหรับ GIS ระบบ ๑๑๕ kV ผลิตภัณฑ์ EHH จำนวน 232 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ : 3 ธันวาคม 2562 ถึง 19 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 20 ธันวาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 9,662,100.-บาท    บาท
ราคากลาง : 9,557,240.-บาท    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 483,105.- บาท    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    025909107           Fax :    025909098           E-mail :    niwat.int@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621128125820468_ตารางแสดงวงเงินราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621128125820452_ตัวอย่างร่างเอกสารประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นิวัฒน์ อินทโชติ    E-mail : niwat.int@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 28 พฤศจิกายน 2562