ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.3บปง.(คพ.)120/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61127429336
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน (สายเคเบิลอากาศ) เคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี ขนาด 1*185 ต.มม.จำนวน 7,930 เมตร
ระยะเวลาขายแบบ : 22 มกราคม 2562 ถึง 22 มกราคม 2562
วันที่เสนอราคา : 22 มกราคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,722,475.30    บาท
ราคากลาง : 1,722,475.30    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    032-201294 ต่อ 14622           Fax :    032-200379           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620109161044677_เคเบิลอากาศ185.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620110093325575_เอกสารที่สามารถสแกนได้ บน 10 ม.ค. 2562 09_02_23.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : จาตุรงค์ ดิษฐคำเริง    E-mail : Jaturong.Dit@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 9 มกราคม 2562