ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.1หห.(บห)8095/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62097222039
รายละเอียด : จ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office ที่ กฟอ.หัวหิน
ระยะเวลาขายแบบ : 10 กันยายน 2562 ถึง 17 กันยายน 2562
วันที่เสนอราคา : 18 กันยายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 788162    บาท
ราคากลาง : 788162    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 500    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    032515997           Fax :    032512216           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620910162914683_แบบ ปร.4.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620910171809949_จ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : อาทิตย์ อุบลวรรณรัตน์    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 10 กันยายน 2562