ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   น.1 ชร.(บห)45/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างเหมางาน ตัด - ลิดรอนกิ่งไม้ ประจำปี 2561 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ระยะเวลาขายแบบ : 10 มกราคม 2561 ถึง 18 มกราคม 2561
วันที่เสนอราคา : 19 มกราคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 715721.93    บาท
ราคากลาง : -    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    053-183850           Fax :    053-666421           E-mail :    pea_maelao@hotmail.com
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610110090251927_ราคากลาง ตัดกิ่งไม้ 2561.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610110090251911_ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมางาน ตัด - ลิดรอดกิ่งไม้ ประจำปี 2561.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ดวงกมล ยอดปะนันท์    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 10 มกราคม 2561