ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.(จซ.)024/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งานบริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กลุ่มอุปกรณ์โลหะ จำนวน 32 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 14 พฤศจิกายน 2560 ถึง 24 พฤศจิกายน 2560
วันที่เสนอราคา : 27 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 771,981.28    บาท
ราคากลาง : 771,981.28    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 32    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : - พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคาต่อรายการ
- เสนอราคารวมค่าขนส่งถึง คลังพัสดุปลวกแดง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25601114101947569_จีเทคคุโตะ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25601114101947553_024-2560.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : ploynapad.boo@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 14 พฤศจิกายน 2560