ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2 กบญ.(จซ.)B013/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 2 กันยายน 2558 ถึง 11 กันยายน 2558
วันที่เสนอราคา : 22 กันยายน 2558
เวลา : 13:00 น. - 14:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 3009400    บาท
ราคากลาง : 3009400    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 150470    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25580821150146892_หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25580821150146861_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พงศธร สุนทราเดชอังกูร    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 21 สิงหาคม 2558