ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.2ทหม.(บง.)2/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62117458248
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงดจ่ายไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ของ กฟส.อ.ท้ายเหมือง ประจำปีงบประมาณ 2563
ระยะเวลาขายแบบ : 2 ธันวาคม 2562 ถึง 11 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 12 ธันวาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 543560    บาท
ราคากลาง : 543560    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    076571507           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621203122539832_ราคากลาง63.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621203122539785_Doc1.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศวรรยา ใจชาญสุขกิจ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 3 ธันวาคม 2562